HÃY GIÚP NGƯỜI BẰNG CHÁNH NIỆM ĐỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG THẬT SỰ

Trao tặng hiện vật hay giúp đỡ một ai đó trong hoạn nạn, khó khăn, thì trước hết đừng bao giờ nghĩ: “Cho vì trách nhiệm, vì đạo đức và mưu cầu”, nếu như vậy bạn sẽ không bao giờ đạt được niềm vui của chữ CHO. Vì CHO đi chính là mình đang thực hành hạnh Từ Bi, nhằm diệt trừ tham sân si và giảm bớt cái “TÔI, BẢN NGÔ bỏn xẻn của chính mình, chứ không phải là một phương tiện để quảng bá “Thương hiệu” Từ Bi của mình.

Nên chúng mình hãy trao tặng, giúp đỡ ai đó, thì trước hết ta nên hành động bằng chánh niệm. Làm bằng cái tâm thiện ý, để cảm nhận sâu sắc nhất sự liên hệ giữa người cho và kẻ nhận…vì họ chính là một phần tâm niệm của mình khi hành thiện để thực hành hạnh Từ Bi.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục